بیمه بازار - بیمه عمر
یادآوری زمان تمدید بیمه

مقایسه بیمه عمر


بیمه عمر و سرمایه‌گذاری را می‌توان به دوبخش بیمه عمر و بیمه سرمایه‌گذاری تقسیم کرد: در بیمه سرمایه‌گذاری بیمه‌گذار مبلغ مشخصی را به صورت ماهانه، سالانه یا هر روش دیگری که تمایل داشته باشد پرداخت می‌کند و شرکت بیمه این مبلغ را برای وی سرمایه‌گذاری می‌کند. سود حاصل از سرمایه‌گذاری به صورت روزشمار و شامل دو بخش سود تضمینی(که توسط بیمه مرکزی تعیین و تضمین شده و برای تمام شرکت‌های بیمه یکسان است) و سود مشارکت در منافع (که با توجه به سوددهی شرکت بیمه تعیین می‌شود) بوده و مجموع تمام مبالغ واریز شده به همراه سود آن به حساب بیمه‌گذار منتقل می‌شود. در سال‌های گذشته میانگین نرخ سود بیمه عمر شرکت‌های بیمه 3.2 درصد از نرخ سود بانکی بیشتر بوده است.

در بیمه عمر، در صورت فوت بیمه‌گذار شرکت بیمه مبلغ مشخصی را که در قرارداد بیمه مشخص می‌شود به خانواده‌ی وی پرداخت می‌کند. در صورت تمایل بیمه‌گذار می‌تواند با پرداخت مبلغی اضافه از هرکدام از پوشش‌های اضافی فوت در اثر حادثه، امراض خاص، ازکار افتادگی و نقص عضو بهره‌مند شود. بیمه‌گذار در هر زمان می‌تواند در شرایط و تمام بخش‌های بیمه عمر خود، از جمله مدت قرارداد، مبلغ حق بیمه، مبلغ سرمایه فوت و پوشش‌های اضافی تغییر ایجاد کرده و یا بیمه‌نامه خود را بازخرید کند. در صورتی که بیمه‌گذار در مدت قرارداد بیمه عمر فوت کند شرکت بیمه موظف خواهد بود هردو مقدار سرمایه فوت مورد توافق و اندوخته کنونی را به خانواده وی پرداخت کند. مبالغ پرداختی به وراث از بدهی به طلبکاران و مالیات بر ارث معاف خواهد بود.

شرکت توضیحات
شرکت بیمه ما از 18 سال تا 60 سال
شرکت بیمه نوین از 18 سال تا 60 سال
شرکت بیمه آسیا از 18 سال تا 55 سال
شرکت بیمه البرز از 20 سال تا 60 سال
شرکت بیمه ایران از 18 سال تا 70 سال
شرکت بیمه پارسیان از 20 سال تا 60 سال
شرکت بیمه پاسارگاد از 15 سال تا 60 سال
شرکت بیمه دانا برای سنین بالای 15 سال
شرکت بیمه رازی کمتر از 60 سال
شرکت بیمه کارآفرین از 18 سال تا 60 سال

شرکت توضیحات
شرکت بیمه پارسیان از 15 سال تا 59 سال
شرکت بیمه پاسارگاد از 12 سال تا 60 سال
شرکت بیمه دانا تا سقف 60 سال
شرکت بیمه رازی از 12 سال تا 60 سال
شرکت بیمه کارآفرین از 20 سال تا 59 سال
شرکت بیمه ما از 1 سال تا 60 سال
شرکت بیمه نوین از 1 سال تا 60 سال
شرکت بیمه ایران از 15 سال تا 59 سال
شرکت بیمه آسیا از 10 سال تا 60 سال

شرکت توضیحات
شرکت بیمه آسیا 24%
شرکت بیمه البرز 23.4%
شرکت بیمه ایران 24.9%
شرکت بیمه پارسیان 23%
شرکت بیمه پاسارگاد 24%
شرکت بیمه دانا 22%
شرکت بیمه رازی 23%
شرکت بیمه کارآفرین 22%
شرکت بیمه ما 27.5%
شرکت بیمه نوین 23%

شرکت توضیحات
شرکت بیمه آسیا از بدو تولد تا 70 سالگی
شرکت بیمه البرز از بدو تولد تا 70 سالگی
شرکت بیمه ایران از بدو تولد تا 101 سالگی
شرکت بیمه پارسیان از بدو تولد تا 70 سالگی
شرکت بیمه دانا از 5 سالگی تا 65 سالگی
شرکت بیمه رازی از بدو تولد تا 70 سالگی
شرکت بیمه کارآفرین از بدو تولد تا 69 سالگی
شرکت بیمه ما از بدو تولد تا 65 سالگی
شرکت بیمه نوین از بدو تولد تا 70 سالگی
شرکت بیمه پاسارگاد درصورتی که مجموع مدت بیمه و سن فرد کمتر از 70 سال باشد

شرکت توضیحات
شرکت بیمه آسیا درصورتی که سن بیمه‌گذار حداکثر 60 سال و سرمایه فوت درخواستی حداکثر 10میلیون تومان باشد
شرکت بیمه البرز درصورتی که سن بیمه‌گذار حداکثر 50 سال و سرمایه فوت درخواستی حداکثر 20میلیون تومان باشد
شرکت بیمه ایران درصورتی که سن بیمه‌گذار حداکثر 50 سال و سرمایه فوت درخواستی حداکثر1.5 برابر حق بیمه سالانه باشد
شرکت بیمه پارسیان درصورتی که سن بیمه‌گذار حداکثر 50 سال و سرمایه فوت درخواستی حداکثر 15میلیون تومان باشد
شرکت بیمه پاسارگاد درصورتی که سن بیمه‌گذار حداکثر 50 سال و سرمایه فوت درخواستی حداکثر 25میلیون تومان باشد
شرکت بیمه دانا درصورتی که سن بیمه‌گذار حداکثر 20 سال و سرمایه فوت درخواستی حداکثر 25میلیون تومان باشد
شرکت بیمه رازی درصورتی که سن بیمه‌گذار حداکثر 55 سال و سرمایه فوت درخواستی حداکثر 70میلیون تومان باشد
شرکت بیمه کارآفرین درصورتی که سن بیمه‌گذار حداکثر 60 سال و سرمایه فوت درخواستی حداکثر 35میلیون تومان باشد
شرکت بیمه ما درصورتی که سن بیمه‌گذار حداکثر 50 سال و سرمایه فوت درخواستی حداکثر 20میلیون تومان باشد، همچنین درصورتی که سن بیمه‌گذار حداکثر 40 سال و سرمایه فوت درخواستی حداکثر 30میلیون تومان باشد
شرکت بیمه نوین درصورتی که سن بیمه‌گذار حداکثر 50 سال و سرمایه فوت درخواستی حداکثر 20میلیون تومان باشد

شرکت توضیحات
شرکت بیمه آسیا از 10 سال تا 70 سال
شرکت بیمه البرز از 12 سال تا 70 سال
شرکت بیمه ایران از 15 سال تا 70 سال
شرکت بیمه پارسیان از 16 سال تا 59 سال
شرکت بیمه پاسارگاد از 12 سال
شرکت بیمه رازی از 12 سال
شرکت بیمه کارآفرین از 15 سال تا 70 سال
شرکت بیمه ما از 4 سال تا 59 سال
شرکت بیمه نوین از 4 سال تا 70 سال

شرکت توضیحات
شرکت بیمه آسیا طرح حامی
شرکت بیمه ما غرامت بستری به علت کما
شرکت بیمه نوین تخفیف سایر بیمه نامه ها
شرکت بیمه پاسارگاد کارت SOS یا تکمیل درمان، بیمه آتش سوزی

شرکت توضیحات
شرکت بیمه آسیا 200 میلیون تومان
شرکت بیمه البرز 50 میلیون تومان
شرکت بیمه ایران 100 میلیون تومان
شرکت بیمه پارسیان 50 میلیون تومان
شرکت بیمه رازی 200 میلیون تومان
شرکت بیمه کارآفرین ندارد
شرکت بیمه ما 200 میلیون تومان
شرکت بیمه نوین به میزان سرمایه فوت
شرکت بیمه پاسارگاد 200 میلیون تومان

شرکت توضیحات
شرکت بیمه آسیا 6 ماه
شرکت بیمه البرز یک سال
شرکت بیمه ایران سه ماه
شرکت بیمه پارسیان سه ماه
شرکت بیمه پاسارگاد سه ماه
شرکت بیمه رازی سه ماه
شرکت بیمه کارآفرین سه ماه
شرکت بیمه ما 6 ماه
شرکت بیمه نوین سه ماه

شرکت توضیحات
شرکت بیمه آسیا ندارد
شرکت بیمه البرز ندارد
شرکت بیمه ایران به مدت 10 سال برای افراد بالای 18 سال دارد
شرکت بیمه پارسیان ندارد
شرکت بیمه پاسارگاد ندارد
شرکت بیمه رازی ندارد
شرکت بیمه کارآفرین ندارد
شرکت بیمه ما تا سه سال دارد
شرکت بیمه نوین دارد

شرکت توضیحات
شرکت بیمه آسیا 20 میلیون تومان
شرکت بیمه البرز 20 میلیون تومان
شرکت بیمه ایران 20 میلیون تومان برای امراض خاص بجز سرطان و 30 میلیون تومان برای پوشش سرطان
شرکت بیمه پارسیان 30 میلیون تومان
شرکت بیمه دانا 10 میلیون تومان
شرکت بیمه رازی 20 میلیون تومان
شرکت بیمه کارآفرین 30 میلیون تومان
شرکت بیمه ما 25 میلیون تومان
شرکت بیمه نوین 30% سرمایه فوت
شرکت بیمه پاسارگاد 25 میلیون تومان برای هر بیماری

شرکت توضیحات
شرکت بیمه آسیا از سال سوم به میزان 80% ارزش بازخریدی
شرکت بیمه البرز از سال دوم به میزان 90% ارزش بازخریدی
شرکت بیمه ایران از ابتداي سال سوم تا سال ششم %30 ; از ابتدای سال هفتم %90
شرکت بیمه پارسیان از ابتدای سال سوم تا انتهای سال ششم 50% ، از ابتدای سال هفتم 90%
شرکت بیمه رازی بعد از دوسال تا سقف 90% ارزش بازخریدی
شرکت بیمه کارآفرین بعد از دوسال تا 90% ارزش بازخریدی
شرکت بیمه ما بعد از دوسال تا 90% ارزش بازخریدی
شرکت بیمه نوین بعد از دوسال تا 70% ارزش بازخریدی
شرکت بیمه پاسارگاد بعد از 3 ماه، به شرطی که مقدار اندوخته از 2 میلیون تومان کمتر نباشد

شرکت توضیحات
شرکت بیمه آسیا ندارد
شرکت بیمه البرز ندارد
شرکت بیمه پارسیان ندارد
شرکت بیمه پاسارگاد ندارد
شرکت بیمه ایران درصورتی که سن بیمه‌گذار در پایان مدت بیمه‌نامه حداقل 50 سال باشد امکان دریافت مستمری وجود دارد
شرکت بیمه رازی درصورتی که سن بیمه‌گذار در پایان مدت بیمه‌نامه حداقل 50 سال باشد امکان دریافت مستمری وجود دارد
شرکت بیمه کارآفرین ندارد
شرکت بیمه ما دارد
شرکت بیمه نوین ندارد

شرکت توضیحات
شرکت بیمه آسیا تا سقف 20 میلیون تومان
شرکت بیمه البرز بیمه هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند
شرکت بیمه ایران تا سقف 5 میلیون تومان
شرکت بیمه پارسیان بیمه هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند
شرکت بیمه دانا تا سقف 10% سرمایه فوت
شرکت بیمه کارآفرین بیمه هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند
شرکت بیمه ما تا سقف 20 میلیون تومان و سقف 20 درصد سرمایه فوت
شرکت بیمه نوین تا سقف 20 میلیون تومان و سقف 20 درصد سرمایه فوت
شرکت بیمه رازی تا سقف 10درصد سرمایه فوت
شرکت بیمه پاسارگاد تا سقف 20 میلیون تومان و سقف 10% سرمایه فوت