فهرست شرکت‌های بیمه

شرکت بیمه رتبه رضایت مشتریان سهم از بازار تعداد شعب
... پاسارگاد 9.0 3.4 67
... سامان 15.0 1.4 16
... دانا 2.0 7.3 57
... سینا 10.0 1.9 51
... ایران معین 17.0 0.3 8
... نوین 7.0 1.6 35
... ملت 7.0 1.7 0
... ایران 3.0 40.7 205
... البرز 8.0 6.9 54
... رازی 4.0 2.2 41
... پارسیان 6.0 5.4 56
... ما 10.0 1.7 38
... آسیا 1.0 10.3 84
... کارآفرین 5.0 3.0 40