شرکت‌های بیمه

نام شرکت
دانا
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
2.0
سهم از بازار
7.3
مراکز پرداخت خسارت
57
نام شرکت
پاسارگاد
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
11.0
سهم از بازار
3.4
مراکز پرداخت خسارت
67
نام شرکت
ما
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
13.0
سهم از بازار
1.7
مراکز پرداخت خسارت
38
نام شرکت
ملت
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
6.0
سهم از بازار
None
مراکز پرداخت خسارت
5
نام شرکت
سامان
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
12.0
سهم از بازار
1.6
مراکز پرداخت خسارت
24
نام شرکت
دی
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
8.0
سهم از بازار
1.1
مراکز پرداخت خسارت
47
نام شرکت
رازی
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
4.0
سهم از بازار
2.2
مراکز پرداخت خسارت
41
نام شرکت
سینا
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
10.0
سهم از بازار
1.9
مراکز پرداخت خسارت
51
نام شرکت
ایران
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
3.0
سهم از بازار
40.7
مراکز پرداخت خسارت
205
نام شرکت
خاورمیانه
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
0.0
سهم از بازار
0.0
مراکز پرداخت خسارت
1
نام شرکت
آسیا
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
1.0
سهم از بازار
10.3
مراکز پرداخت خسارت
84
نام شرکت
البرز
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
10.0
سهم از بازار
6.9
مراکز پرداخت خسارت
54
نام شرکت
پارسیان
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
7.0
سهم از بازار
5.4
مراکز پرداخت خسارت
56
نام شرکت
کارآفرین
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
5.0
سهم از بازار
3.0
مراکز پرداخت خسارت
40
نام شرکت
نوین
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
9.0
سهم از بازار
1.6
مراکز پرداخت خسارت
35
نام شرکت
سرمد
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
14.0
سهم از بازار
0.7
مراکز پرداخت خسارت
16

خبرهای داغ بیمه ای

بیمه بازار
حساب کاربری
يادآور تمدید زمان بیمه