بیمه بازار - لیست شرکت های بیمه
یادآوری زمان تمدید بیمه

فهرست شرکت‌های بیمه

شرکت بیمه
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
سهم از بازار
تعداد مراکز پرداخت خسارت
پارسیان
6.0
5.4
56
دانا
2.0
7.3
57
آسیا
1.0
10.3
84
ما
11.0
1.7
38
پاسارگاد
10.0
3.4
67
نوین
8.0
1.6
35
کارآفرین
5.0
3.0
40
دی
7.0
1.1
42
ایران
3.0
40.7
205
رازی
4.0
2.2
41
البرز
9.0
6.9
54