فهرست شرکت‌های بیمه

شرکت بیمه رتبه رضایت مشتریان سهم از بازار تعداد شعب
... ایران معین 17.0 0.3 8
... ایران 3.0 40.7 205
... ملت 7.0 1.7 0
... البرز 8.0 6.9 54
... کارآفرین 5.0 3.0 40
... سامان 15.0 1.4 16
... سینا 10.0 1.9 51
... رازی 4.0 2.2 41
... ما 10.0 1.7 38
... آسیا 1.0 10.3 84
... پارسیان 6.0 5.4 56
... دانا 2.0 7.3 57
... پاسارگاد 9.0 3.4 67
... نوین 7.0 1.6 35