يادآور تمدید زمان بیمه

فهرست شرکت‌های بیمه

شرکت بیمه
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
سهم از بازار
تعداد مراکز پرداخت خسارت
دانا
2.0
7.3
57
آسیا
1.0
10.3
84
کارآفرین
5.0
3.0
40
ایران
3.0
40.7
205
رازی
4.0
2.2
41
البرز
10.0
6.9
54
دی
8.0
1.1
42
نوین
9.0
1.6
35
پاسارگاد
11.0
3.4
67
ما
13.0
1.7
38
ملت
6.0
None
5
پارسیان
7.0
5.4
56
سامان
12.0
1.6
24