بیمه بازار - لیست شرکت های بیمه
یادآوری زمان تمدید بیمه

فهرست شرکت‌های بیمه

شرکت بیمه
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
سهم از بازار
تعداد مراکز پرداخت خسارت
دانا
2.0
7.3
57
آسیا
1.0
10.3
84
کارآفرین
5.0
3.0
40
ایران
3.0
40.7
205
رازی
4.0
2.2
41
البرز
10.0
6.9
54
دی
8.0
1.1
42
نوین
9.0
1.6
35
پاسارگاد
11.0
3.4
67
ما
13.0
1.7
38
پارسیان
7.0
5.4
56
سامان
12.0
1.6
None
ملت
6.0
None
None